Edebiyat ve bilim

Edebiyat

Edebiyat, duygu ve düşünceleri etkili şekilde dile getirme sanatıdır.Edebiyat, estetik yani sanatsal bir doyum sağlamak amacı güden, düşünce ve duyguları güzel ve etkili bir biçimde ifade eden, dilin konuşma ve düzyazı dilinden farklı yanlarını ortaya koyarken dili araç değil amaç olarak kullanan kurmaca bir anlatım biçimidir. Bu açıdan edebiyat insanların iç dünyalarına, ilişkilerine,
doğal ve sosyal çevrelerine, toplum yaşamına, ekonomik, siyasi ve sosyal değişmelere ayna tutan güzel sanatların bir dalıdır.Edebiyat, duygu ve düşüncelere birlikte seslenerek insanın bu açılardan mükemmel bir varlık hâline gelmesinin koşullarını hazırlar.

Edebiyat ve Bilim

Hem edebiyat hem de bilim, insan etkinliğidir. Edebiyat da bilim de insana yöneliktir, insan içindir. Edebiyat ve bilim birbirini etkiler,
birbirinden yararlanır. Edebiyatla bilim arasındaki ilişki karşılıklıdır.Ancak edebiyat ile bilim birbirinden farklı yöntemler kullanır.
Edebiyat; eserleri, içinde doğdukları toplumun duyuş ve düşünüşünü, hayatı algılayış biçimlerini yansıtır.

Edebiyatta

》 Öznellik hâkimdir.
》 Gerçeklere dayansa da temelde kurgusallık vardır.
》 Duygu ve hayaller ön plandadır.
》 Estetik zevk amaçlanır.
》 Sözcükler çoğunlukla mecaz anlamları ile kullanılır.
》 Çok anlamlılık vardır.

Bilimde

☆ Nesnellik hâkimdir.
☆ Gerçekler üzerinde durulur.
☆ Akıl ve mantık ön plandadır.
☆ Doğrulara ulaşmak amaçlanır.
☆ Sözcükler çoğunlukla gerçek
anlamları ile kullanılır, terimlere yer verilir.
☆ Yoruma açıklık yoktur.

Edebiyatın Güzel Sanatlarla İlişkisi

Kişide heyecan ve hayranlık uyandıran sanatlara “güzel sanatlar” denir. “Güzel sanatlar” denilince akla insan yaratıcılığının ürünü olan resim, müzik, şiir, heykeltıraşlık, mimarlık gelir.Güzel sanatlar, genellikle hitap ettiği duyu organlarına göre sınıflandırılır.
Söz gelimi görsel sanatlar (plastik
sanatlar), göze ve görmeye dayanan
sanatlardır.İşitsel sanatlar (fonetik
sanatlar),duymaya dayanan sanatlardır. Ritmik sanatlar (dramatik sanatlar) ise hem görme hem de hareketle ilgili olan sinema, opera gibi sanatları kapsamaktadır. Edebiyat: Kelimelerle yapılan bir güzel sanattır. İşitsel yani fonetik sanatlar içinde yer alan edebiyat,kullanılan malzeme ve kendisini ifade ediş tarzı bakımından diğer güzel sanat dallarından ayrılır. Edebiyatın malzemesi dildir.
Resim: Yağlı, sulu ya da kuru boyalarla bir zemin üzerine çizgiler çizme ve boyama suretiyle yapılan güzel
sanattır. Heykel: Tabiatta var olan ya da hayalde canlandırılan varlıkları, taş,
çamur,tahta, maden gibi maddeler
kullanmak suretiyle üç boyutlu olarak yapma işidir. Mimarlık: İnsanların estetik zevklerine hitap edecek şekilde yapılar oluşturmaktır. Tarihî olmak özelliğini kazanmış yapıtlar, camiler, saraylar, bir medeniyetin en güzel eserlerini meydana getirir. Musiki: Sesleri melodi hâline getirme sanatıdır.Musiki, pek çok bölümlere ayrılır. Tiyatro: Bir olayın sahnede, oyuncular tarafindan canlandırılarak temsil edilmesi sanatıdır. Dans: Musikiye uyularak yapılan ritmik hareketlerdir.

Yorum ekle

Yazar, makaleleri hakkındaki geri bildirimleri bilmek bizi çok mutlu edecektir.

Açıklama 0